สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่? วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... , ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงธนบุรี กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
เอกสารแนบ