สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่? วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง บทบาทของศาลกับการพัฒนากฎหมายทางแพ่ง : มุมมองจากประเทศญี่ปุ่น

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘  เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง บทบาทของศาลกับการพัฒนากฎหมายทางแพ่ง : มุมมองจากประเทศญี่ปุ่น


เอกสารแนบ