หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ความตกลงทางการศาลระหว่างประเทศ  
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ผู้ดูแลระบบ 

บังคับคดี

การบังคับคดีนายประกัน

ที่ ศย ๐๑๖/๖๓๘๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การบังคับคดีผู้ประกันกรณีผิดสัญญาประกัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ ศย ๐๑๖/๓๓๐๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบังคับคดีนายประกันกรณีผิดสัญญาประกัน

ที่ ศย ๐๑๖/๓๓๑๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบังคับคดีกรณีผู้ประกันถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ที่ ศย ๐๑๖/๒๒๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบังคับคดีนายประกัน

----------------------------------------------------------------------------

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งนายทะเบียน

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันผิดสัญญาประกัน

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๗๐ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๖๙ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๖ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 967