หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ความตกลงทางการศาลระหว่างประเทศ  
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ผู้ดูแลระบบ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน


ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาชน

ระเบียบประธานศาลฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอบรม และทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ

.. ๒๕๕๔
พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

 กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทยเพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ

.. ๒๕๕๓
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป

... พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบคณะกรรมการอัยการ

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการอัยการ

เรื่อง ให้มีสำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแต่ละศาล และกำหนดเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

 กฎกระทรวง

ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวง

กำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน

การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวง

กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน

ว่าด้วยการไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

เรื่อง การเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา

ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ

.. ๒๕๒๑ ถึง พ.. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.. ๒๕๕๔
พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค

(ฉบับที่ ๒)

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1253