หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ความตกลงทางการศาลระหว่างประเทศ  
ผู้ดูแลระบบ 

โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การร่างคำพิพากษาคดีผู้บริโภคและคดีอาญา

1.แบบรวบรวมความคิดเห็นสำหรับคดีผู้บริโภค

2. แบบรวบรวมความคิดเห็นสำหรับคดีอาญา
                                          ดาวน์โหลด :  1. 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘
                                                                  2. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                                          เอกสารประกอบการ : 1.  บทบาทศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
                                          2. กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ หลักประกันสำหรับธุรกิจยุคใหม่
                                          3. เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
                                          4. ข้อพิจารณากฎหมายอาญาการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน ที่แก้ไขใหม่
                                          5. พัฒนาการกฎหมายใหม่ในรอบปี

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเชส โครราช นครราชสีมา
 

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ พิษณุโลก
 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

   

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ เพชรบุรี

    


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม ในทอนบุรี บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

    


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล หาดใหญ่ สงขลา

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

           โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

   

         

 


  ดาวน์โหลด เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑-๕ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (21-04-2558)

 

 
หนังสือแนะนำ

 


 

ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกันและจำนอง ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 3569 )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 241 )
การดำเนินคดีแทนผู้เสียหายจำนวนมากและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1216 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 888 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๑๖ เรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘   28 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 84 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๖(ป) เรื่อง การขอประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาไปยังสหรัฐอเมริกา   23 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 85 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๐๗ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗)   23 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 161 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๐๖ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘   23 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 200 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๙๓ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบัฯ   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 119 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๙๑ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศฯ   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 122 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๖๙ เรื่อง ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพฯ   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 295 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๖๘ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.ฯ   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 317 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๕๕ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   30 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 244 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๔๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามกา่รฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กฯ   24 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 245 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๒๐ เรื่อง ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพฯ   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 250 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๑๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พฯ   10 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 697 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๑๔ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลฯ   10 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 244 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๙๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผูทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมฯ   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 328 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๘๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบฯ   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 250 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๘๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบฯ   28 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 227 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๗๐ เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘)   25 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 459 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๒ เรื่อง ได้ดำเนินการับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาฯ   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 277 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๐ เรื่อง ได้ดำเนินการับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาฯ   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 256 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๔๑ เรื่อง พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 336 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕  ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕ ออกแล้ว
  :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 217 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดียาเสพติด เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดียาเสพติด เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 272 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีภาษีอากร เล่มที่ ๗ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีภาษีอากร เล่มที่ ๗ ออกแล้ว
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 143 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๖ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๖ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 160 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)