หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
รวมเว็บไซต์กฎหมายที่น่าสนใจ  
ผู้ดูแลระบบ 


สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร

เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑    
  

ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และศาลยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี            ครั้งที่ ๒


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                     


ครั้งที่ ๓


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ระหว่างวันที่ ๔  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา

   


ครั้งที่ ๔


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และภาค ๒
ระหว่างวันที่ ๑๘  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

    


ครั้งที่ ๕


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ระหว่างวันที่ ๑  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า จังหวัดกระบี่

 

ดูรายละเอียด 


ครั้งที่ ๖


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และภาค ๖
ระหว่างวันที่ ๑๕ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ดูรายละเอียด สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์"

วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องรัชวิภา ชั้น ๒ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 ดูรายละเอียด

 


สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นตั้น"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องพาโนรามา ๑ ชั้น ๑๔ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 

 

 


โครงการสัมมนาผู้พิพากษาในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคดีการใช้กฎหมายอิสลาม ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 


 ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๗๘ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   23 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 174 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๑(ป) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภฯ   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 319 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๕๓ เรื่อง ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ภายใต้บังคับคำสั่ฯ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 265 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๔๖ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนกตาฯ   7 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 284 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๒๗ เรื่อง ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังเคราะห์ตามพฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 245 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๒๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 217 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๙๓ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาฯ   12 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 260 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๑(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมฯ   10 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 135 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๖๒ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 657 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๘ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตฯ   3 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 262 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๕ เรื่อง กระทรวงยุติธรรมได้ออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยฯ   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 376 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๔ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหฯ   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 239 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๓ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตฯ   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 240 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระหว่างการควบคุมอำนฯ   28 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 365 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๔๓ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตฯ   28 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 227 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๓๔ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 398 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๒๙ เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก โดยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วรฯ   21 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 486 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๐๕ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชฯ   12 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 282 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๐๔ เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดประชุมสมัยวิสามัยแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 275 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๙๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตฯ   7 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 261 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๐ ออกแล้ว วันจันทร์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๐ ออกแล้ว วันจันทร์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑ ออกแล้ว วันพุธ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑ ออกแล้ว วันพุธ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๓ ปีที่ ๖๐ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖ ออกแล้ว วันพุธ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๓ ปีที่ ๖๐ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖ ออกแล้ว วันพุธ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 546 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๙ ออกแล้ว วันพุธ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๙ ออกแล้ว วันพุธ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 113 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๘ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๘ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 266 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)