สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่? วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กฎหมายใหม่
ระเบียบ ก.บ.ศ.
 1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑
 2. ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
 5. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าพัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีทุจริตและพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑
 7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าพัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๑
 9. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๑
 10. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑
 11. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๑
 12. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๑
 13. ระเบียบคณะกรรมการบริหาราลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
 14. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
 15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๑
 16. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑
 17. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑
 18. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๖๑
 19. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีล้มละลาย พ.ศ.๑๕๖๐
 20. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๖๐
 21. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๐
 22. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
 23. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
 24. ระเบียบคณะกรรมกาครบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่ผู้ไต่สวนอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๐
 25. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
 26. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
 27. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๖๐
 28. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีล้มละลาย
 29. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคดีผู้บริโภค
 30. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
 31. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมค่าตอบแทนในการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบ/ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
 1. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
 2. ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 3. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
 4. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 5. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
กฎหมายใหม่
 1. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
 2. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
 5. พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
 7. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
 8. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
 9. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
 10. พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
 11. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑
 12. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
 13. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑
 14. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑
 15. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลางศาลแรงงานภาค ๑ และศาลแรงงานภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑
 16. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑
 17. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
 18. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
 19. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนุญ พ.ศ. ๒๕๖๑
 20. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนุญ พ.ศ. ๒๕๖๑
 21. พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
 22. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประมวลกฏหมายอาญา
 1. ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุงอัตราโทษปรับ)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับปรุงอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับ รอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือทำให้แพร่หลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกที่เป็นสื่อลามกอนาจารเด็ก
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดต่อเสรีภาพซึ่งได้กระทําต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบสามปี ไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญา)
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงาน”และความผิดเกี่ยวกับศพ)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
 2. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาให้ความเห็นต่อศาล)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับคดี ตามคําพิพากษาและคําสั่ง)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มมาตรา ๓๐๙ จัตวา การขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรร)
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีสิ่งแวดล้อม คดีคุ้มครองผู้บริโภค การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีไปยังจำเลยหรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกราชอาณาจักร)
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ์ฎีกา)
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
 8. บันทึกหลัการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ้มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอัพเดทล่าสุด)
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (จำเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลเมื่อประสงค์จะอุทธรณ์หรือฎีกา)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประธานศาลฎีกามีอำนาจสั่งโอนคดีที่อาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์อันสำคัญของรัฐไปยังศาลอื่น)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การใช้ EM ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกัน)
 5. พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล/เปิดทำการศาล
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙
 5. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงคำ พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
 9. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
 10. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
 11. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราว
 12. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑
 13. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
 14. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
กฏหมายวิธีพิจารณา
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
 6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
 7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
 8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
 9. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
 10. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขอำนาจอัยการสูงสุดในการฟ้องคดีแทน)
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 7. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแปนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และพยานที่ศาลเรียกมาเองในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ.๒๕๖๐
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 1. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 5. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ
 1. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
 6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
 1. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
 2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 3. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 5. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
 6. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
 7. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา)
 8. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 9. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา)
 10. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความคุ้มครองข้าราชการตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำที่อ้างถึงผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนุญ และการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ)
 11. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 12. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับ..) พ.ศ. ....
 13. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง
 14. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....
 15. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม/นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลทางวิชาการ
ข้อพิจารณาและสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
 1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 2. ข้อพิจารณา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559
 3. ตารางเปรียบเทียบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 4. Power Point ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)
 5. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
 6. สรุปสารสำคัญพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
 7. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
โครงการเผยแพร่กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเผยแพร่กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่” (ครั้งที่ ๒) วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 1. โครงการ
 2. กำหนดการ
 3. แผนที่
 4. ประมวลภาพ
 5. Civ Pro : ประเด็นที่แก้ไขใหม่ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาคบังคับคดี) 2560
 6. PowerPoint : ประกอบการสัมมนา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 7. ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (บังคับคดี)
 8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30)
 9. โครงการประชาสัมพันธ์
ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่
 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2558
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558
 6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 016-237 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
 7. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 016- 254 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
 8. คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกียวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ การรอการลงโทษ และการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความพฤติ พ.ศ. 2559
 9. คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ
 10. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน
 11. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
 12. สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
 13. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
 14. สรุปสารสำคัญพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
หนังสือเวียน
แจ้งการประกาศใช้กฎหมายใหม่
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๘ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๗ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๑๘ เรื่อง คำแนะนำของประะานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ การรอการลงโทษและการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๕ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗๗ เรื่อง ประกาศการใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๒ เรื่อง ได้นำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๗ เรื่อง พระราชบัญํญติวิธรพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๕๖ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๔ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๒ เรื่อง พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๓ เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ฉบับ
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๘๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๗ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒๒ เรื่อง พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๔ เรื่อง ข้อบังคับของประธานว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔๗ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง ร่างคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ....
 26. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 27. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๙๔ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 28. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๐ เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๓ เรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๗ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๗ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๘ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖)
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๖ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๕ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๒๒ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
 40. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒)
 41. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 42. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๓ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 43. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๒ เรื่อง ร่างพระบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การฟื้นฟูกิจการ)
 44. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๓๗ เรื่อง พระราบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 45. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๖ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
 46. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน
 47. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๖ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
 48. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๖ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
 49. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๘ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เห็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิลและสังคมของประเทศ
 50. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการศาลแขวงในจัหงวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๙
 51. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลชุมแพ พ.ศ.๒๕๕๙
 52. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๙ ฉบับ
 53. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 54. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 55. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๙
 56. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 57. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 58. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 59. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑)
 60. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 61. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 62. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
 63. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๙
 64. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๔ เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ
 65. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๔ เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่ิองการอนุมัติพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๕๘
 66. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๕ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
 67. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
 68. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 69. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗ เรื่อง พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 70. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
 71. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 72. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๐ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
 73. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 74. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๘ เรื่อง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
 75. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงคำ พ.ศ. ๒๕๖๐
 76. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
 77. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๐ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 78. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒๒ เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 79. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 80. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 81. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๕ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙
 82. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๙ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์หรือฎีกา)
 83. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 84. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐
 85. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๘ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
 86. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕๙ เรื่อง พระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 87. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐
 88. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
 89. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 90. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๒ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 91. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔๗ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 92. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
 93. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๖๕ เรื่อง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 94. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๖๖ เรื่อง ดำเนินการับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒
 95. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๙
 96. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๖ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
 97. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๐ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่างผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
 98. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ.๒๕๕๙
 99. ที่ศย ๐๑๖/ว ๒๙๖ เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
 100. ที่ศย ๐๑๖/ว ๒๙๘ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
 101. ที่ศย ๐๑๖/ว ๒๙๖ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 102. ที่ศย ๐๑๖/ว ๓๒๘ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 103. ที่ศย ๐๑๖/ว ๓๒๗ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่อนความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 104. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๐๖ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาตารเด็ก)
 105. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๙ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศาลยุติธรรม
 106. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๔๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหมนตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 107. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๔๕ เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธรพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 108. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๘๓ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐
 109. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๑๓ เรื่อง ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 110. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐๙ เรื่อง พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 111. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๓๙ เรื่อง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 112. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๓๘ เรื่อง กฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๐
 113. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๔๖ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. ๒๕๖๐
 114. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๖๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 115. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๖ แแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 116. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๖ เรื่อง ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 117. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 118. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
 119. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๕ เรื่อง พระราชบัญญัติการเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
 120. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๖ เรื่อง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
 121. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๑๗ เรื่อง พระรราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 122. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๓๑ เรื่อง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
 123. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๓๔ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 124. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๓๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 125. ที่ ศย ๐๑๖/ ๕๓๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
 126. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๕๓ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
 127. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๗ เรื่อง ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 128. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๖๕ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 129. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๗ เรื่อง สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีแก้ไขใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพเเละเสียง (Streaming)
 130. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๘๐ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
 131. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๑๕ แห่งพระราบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 132. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๑ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคคดีอาญา) ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
 133. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๗ เรื่อง หลักการใหม่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ (การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)
 134. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๐ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 135. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๒ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ....
 136. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๑๕ เรื่อง พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 137. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๔๐ เรื่อง การดำเนินการกรณีศาลสั่งคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 138. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
 139. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๔๗ เรื่อง กฎหกระทรวงกำหนดเครื่องพันธนาการและหลักเกณฑ์การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขัง พ.ศ. ๒๕๖๐
 140. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๔๘ เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 141. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๔๙ เรื่อง กฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเ็กทรอนิกส์หรืออุปรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
 142. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๕๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 143. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
 144. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๙ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 145. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๔(ป) เรื่อง ขอยกเลิกการส่งสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกา
 146. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๓ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 147. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๗๖ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธรพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
 148. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๑๖ เรื่อง พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 149. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๓๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 150. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๓๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 151. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๔๗ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด)
 152. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๓ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐
 153. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 154. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๖ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 155. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗๗ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 156. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๕ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐
 157. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม
 158. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๑๓ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และพยานที่ศาลเรียกมาเองในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
 159. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๐ เรื่อง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และเช่าที่พักแก่พยานที่ศาลเรียกมาเอง พ.ศ. ๒๕๖๐
 160. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๕๑ เรื่อง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
 161. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๗๔ เรื่อง กฎกระทรวงการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 162. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๒ เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ฉบับ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศสำนักงานคณะรรมการอาหารและยา จำนวน ๑ ฉบับ
 163. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๑ เรื่อง พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
 164. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 165. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒๓ เรื่อง กำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแปนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 166. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๓๗ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....
 167. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๓ เรื่อง พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
 168. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๖ เรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑
 169. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๗ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนุญ พ.ศ. ๒๕๖๑
 170. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๖๘ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีกรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)
 171. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 172. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 173. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 174. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๐๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห้งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 175. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๐๖ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑
 176. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 177. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 178. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 179. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๕ เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
 180. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 181. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 182. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 183. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๖ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 184. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 185. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๖ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
 186. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๙ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 187. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 188. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 189. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 190. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 191. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 192. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๗๘ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมจำนวน 1 ราย
 193. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๙๖ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 194. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 195. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
 196. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐๘ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 197. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๑๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 198. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕๑ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ๑ และศาลแรงงานภาค ๗ พ.ศ. ....
 199. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕๘ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 200. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕๙เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 201. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา)
 202. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๑ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ พ.ศ. ....
 203. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๒ เรื่อง ตามสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชกฤษำีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจและวันเปิดทำการศาลแขวง ในจังหวัดระยอง พ.ศ. ....(กำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงระยอง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
 204. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๒ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ารํบมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง กำหนดปริมาณวุตถุออกฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่า ผลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย พ.ศ.๒๕๖๑
 205. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 206. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๙๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 207. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๙๙ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....
 208. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๒ เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
 209. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๙ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 210. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒๕ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
 211. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๕ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑
 212. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๕๓ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ๑ และศาลแรงงานภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑
 213. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๕๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจิตและประพฤติมิชอบกลาง ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑
 214. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 215. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๘๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 216. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๘๙ เรื่อง แบบฟอร์มการตรวจสำนวนคดีสำหรับศาลชั้นต้น
 217. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 218. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 219. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 220. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยากรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 221. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 222. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๖๒ เรื่อง ขอเชิญรับชมการบรรยายความรู้ตามโครงการเผยเเพร่ความรู้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 223. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๔๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 224. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๙ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ จำนวน 9 ฉบับ
 225. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๘๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่๔ุกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 226. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๘๘ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 227. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๙๕ เรื่อง พระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 228. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๙๘ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 229. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๔๖ เรื่อง ส่งบัญชี้รายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎฆมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 230. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๔๗ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎฆมายวิธีพิจารณาความอาญา
 231. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๐ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 232. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๘๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 233. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๓ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 234. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๔ เรื่อง พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 235. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๑๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 236. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 237. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๑ เรื่องที่ ขอเชิญชมการบรรยายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
 238. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๓ เรื่องที่ ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 239. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๔๘ เรื่อง ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๑
 240. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๔๗ เรื่อง ขอเชิญรับชมการบรรยายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและการแระกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 241. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๘๑ เรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้กฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 242. ที่ ศย ๐๑๖/ ๙๐๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถุฏกำหนดตามาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 243. ที่ ศย ๐๑๖/ ๙๐๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ดำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 244. ที่ ศย ๐๑๖/ ๙๐๗ เรื่อง การประกาศใช้กฎหมายใหม่ในรากิจจานุเบกษา จำนวน ๔ ฉบับ
 245. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
 246. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๑๔ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
 247. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๓๔ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเลียม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
 248. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๔๑ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
 249. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๔๐ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
 250. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๔๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 251. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๕๓ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
 252. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๕๘ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมจำนวน ๔ ราย
 253. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๖๐ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรวงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๖๑
แจ้งแนวปฏิบัติ
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑ (ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารสำนวนความในคดีแพ่งไปยังสาธาณรัฐคาซัคสถาน
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความในคดีแพ่งไปยังสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษาพร้อมการส่งตัวผู้ป่าวยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๗๓ เรื่อง การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในคดีอาญา
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๖ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความ
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๘ ราย
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๖ เรื่อง การใช้อักษรย่อในสำนวนคดี
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษษพร้อมการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษษตามพระราชบัญญติสสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๗๓ เรื่อง การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในคดีอาญา
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๖ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความ
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๘ ราย
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษาพร้อมการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษษตามพระราชบัญญติสสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒(ป) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในคดีผู้บริโภค
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดขั้นนักโทษเโ้ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๙
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความรวมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๙ ฉบับ
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย
 26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๙(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
 27. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๖ (ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำเนาความไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 28. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๓ (ป) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในคดีค้ามนุษย์ กรณีมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจนำพยานในคดีค้ามนุษย์มาเบิกความในศาลได้
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒๑ เรื่อง การรับรองหลักสูตร "การอบรมการให้คำปรึกษาทางจิตสังคม"
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๒ (ป) เรื่อง การส่งเอกสารของศาลให้แก่บุคคล ณ สำนักงานของเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานที่ทำการของสหประชาชาติหรือองค์กรของสหประชาชาติ
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๙(ป) เรื่อง การจัดวางระเบียบปฏิบัติของศาลตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๐๒(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังสาธารณะรัฐมัลดีฟส์
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ๑๑๗ (ป) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการรับหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาเอกสารทะเบียนนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๗๕ เรื่อง ขอเชิญรับชมการบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับการย่อข้อความ" ตามโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ๑๖๐ (ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ๑๕๙ (ป) เรื่อง ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๓ อัฏฐ กำหนดให้การส่งคู่ความ คำฟ้องตั้งต้นคดี หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด สามารถทำได้โดยการลงโฒษณาหรือทำวิธีอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร สามารถทำได้โดยการลงโฒษณาหรือทำวิธีใดตามที่ศาลเห็นสมควร และการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนพิจารณาคดีของศาลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประธานศาลฎีกาจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ไว้ดังต่อไปนี้
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๗๑ (ป) ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
 40. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๘๑ (ป) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดอักษรย่อของสำนวนความตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล พ.ศ. ๒๕๖๑
แจ้งเวียนทั่ว ๆ ไป
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๔๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๔๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๓๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๖ เรื่อง กำหนดอักษรย่อของคดีค้ามนุษย์และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของศาลอุทรธรณ์
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๑๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๒ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาคดีของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (โครงการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐)
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๖๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๖๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๔ เรื่อง เชิญร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๒๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๖ เรื่อง การใช้อักษรย่อในสำนวนคดี
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al - Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ ๒๕๕๖
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL - Qaida ตามาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๑๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลผู้มียศตำรวจที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๐๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 27. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๖ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธรพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก จำนวน ๖ ราย)
 28. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๕ เรื่อง ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๒ เรื่อง แบบสำรวจความต้องการในการจัดทำหัวข้อการสัมมนาวิชาการสัญจร ๒๕๖๐
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๓ ราย
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๘ เรื่อง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๔ ราย
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๔ เรื่อง เชิญประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๔๘ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๔๙ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 40. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๓๙ ๑. ร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา) ๒.ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ๓. ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๔. ร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
 41. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๗๓ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 42. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๗๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 43. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 44. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 45. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 46. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๓ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 47. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๑ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด)
 48. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๐ แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความคุ้มกันผู้พิพากษาจาการปฏิบัติหน้าที่)
 49. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๓ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 50. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๕ เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 51. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๖ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
 52. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๘ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งอาจได้รับการสงเคราะห์จากพนักงานคุมประพฤติ พ.ส. ๒๕๖๑
 53. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๙ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 54. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๓ (ป) เรื่อง แจ้งการประกาศราชกิจจานุเบกษาของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑
 55. ที่ ศย ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๔๔ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล
 56. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๘ เรื่อง โครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น
 57. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๘๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารเผยแพร่สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
หนังสือคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ
 1. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง เล่มที่ ๓
 2. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดียาเสพติด เล่มที่ ๔
 3. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕
 4. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร เล่มที่ ๗
 5. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๘
 6. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย เล่มที่ ๑๐
 7. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีค้ามุนษย์
 8. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 9. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีภาษีอากร
 10. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 11. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีล้มละลาย
 12. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนกคดีแรงงาน
 13. คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอาญา
หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา
 1. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา อดีต - ปี ๒๕๕๕
 2. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑/๒๕๕๖
 3. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๒/๒๕๕๖
 4. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๓/๒๕๕๖
 5. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๔/๒๕๕๖
 6. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๕/๒๕๕๖
 7. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๖/๒๕๕๖
 8. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗/๒๕๕๖
 9. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๘/๒๕๕๖
 10. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๙/๒๕๕๖
 11. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๐/๒๕๕๖
 12. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๑/๒๕๕๖
 13. หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๒/๒๕๕๖
 14. หนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา ปี ๒๕๕๖
หนังสือพิเศษ
 1. จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาค ๑
 2. จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาค ๒
 3. รวมคำวินิจฉัยของปรธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
 4. รวมคำวินิจฉัยของปรธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๓
 5. รวมคำวินิจฉัยของปรธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒
 6. คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
 7. คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)
 8. คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุิตธรรม) เล่ม ๒
 9. ปฏิทินอิสลามทางจันทรคติเปรียบเทียบกับปฏิทินสุริยคติ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗
 10. คู่มือความรู้เกี่ยวกับภูมิหลัง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 11. ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันและจำนอง
 12. ประมวลกฎหมายอาญา
 13. รวมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
 14. รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม ๓
 15. คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 16. 123 ปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
 17. เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยกฎหมายและศาลยุติธรรม
 18. รวมผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร
การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและคดีอาญา
รวมข้อหารือของสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด