หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ความตกลงทางการศาลระหว่างประเทศ  
ผู้ดูแลระบบ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗)
พระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "หลักเกณฑ์การร่างคำพิพากษาคดีผู้บริโภคและคดีอาญาในศาลชั้นอุทรธรณ์"

โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ"

(ผู้อำนวยการฯ รุ่นที่ ๑วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Click

เอกสารบรรยาย  :   1


โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ"

(ผู้อำนวยการฯ รุ่นที่ ๒วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Click

เอกสารบรรยาย  :   1


โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน

"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ"

ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๕๘

ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์


Click

เอกสารบรรยาย  :   1


โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การร่างคำพิพากษาคดีผู้บริโภคและคดีอาญา

คดีผู้บริโภค

                                                                 1. หลักการและเหตุผล      
                                                                 
2. กำหนดการ
                                                                 3. แบบตอบรับ
                                                                 4. แบบรวบรวมความคิดเห็นสำหรับคดีผู้บริโภค

******************************************************************
คดีอาญา

                                                                 1. หลักการและเหตุผล
                                                                 2. กำหนดการ
                                                                 3. แบบตอบรับ
                                                                 4. แบบรวบรวมความคิดเห็นสำหรับคดีอาญา

 


                                           ดาวน์โหลด :  1. 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘
                                                                  2. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

                                          เอกสารประกอบการ : 1.  บทบาทศาลในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
                                          2. กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ หลักประกันสำหรับธุรกิจยุคใหม่
                                          3. เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
                                          4. ข้อพิจารณากฎหมายอาญาการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน ที่แก้ไขใหม่
                                          5. พัฒนาการกฎหมายใหม่ในรอบปี
                                          6. มุมมองต่อกฎหมายค้ำประกันที่แก้ไขใหม่

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


       โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเชส โครราช นครราชสีมา
 

        
 

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ พิษณุโลก     


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

   

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ เพชรบุรี

    


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม ในทอนบุรี บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

    


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล หาดใหญ่ สงขลา

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

           โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

   

         

 


  ดาวน์โหลด เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑-๕ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (21-04-2558)

 

 


ประกาศผลการประกวดเรียงความโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมรายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย โดยสำนักงานศาลยุติธรรม


ผลงานเรียงความโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามลำดับ


 

หนังสือแนะนำ

 


 


ประกาศผลการประกวดเรียงความโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ฯ   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 266 )
ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกันและจำนอง ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4317 )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 369 )
การดำเนินคดีแทนผู้เสียหายจำนวนมากและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1549 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 996 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๖๘ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาฯ   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 171 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๖๗ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามฯ   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 141 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๓(ป) เรื่อง การกำหนดเวลาแก้อุทธรณ์สำหรับกรณีส่งหมายนัดให้แก่จำเลยที่มีภูมิลำเนาอยฯ   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 302 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๑๙ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลทุ่ถูกกำหนดตามฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 130 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๔๔ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 251 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗ฯ   17 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 409 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๓๔ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบัฯ   17 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 261 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๒๒ เรื่อง กฎหระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุฯ   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 365 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๒๑ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ควาฯ   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 446 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๒๐ เรื่องพระราชบัญญัติตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒ฯ   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 442 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๑๙ เรื่อง พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 354 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๑๘ เรื่อง พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘)   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 410 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓)   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 405 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๑๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.๒๔๓๕   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 333 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๙๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ฯ   8 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 612 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๙๘ เรื่อง รายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสงเคราะห์ตามประมวลวิธีพิจารณาความอฯ   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 341 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๙๒ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บรีิหารแผฯ   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 361 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๘๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบฯ   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 298 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๗๖ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 269 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๕๕๑ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือสงเคราะห์ตามพระราชฯ   14 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 306 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๐ ออกแล้ว วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๐ ออกแล้ว วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 28 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๒ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๒ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 249 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๙ ออกแล้ว วันศุกร์ 11 สิงหาคม ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๙ ออกแล้ว วันศุกร์ 11 สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 156 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 257 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 145 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕  ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕ ออกแล้ว
  :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 403 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)