สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

รายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
เอกสารสัมมนาค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59
ข่าวความคืบหน้า
*****
 1. ความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)
 2. ความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
 3. ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๒๒๑/๒๕๖๐
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ - แก้ไขกรอบระยะเวลาการบังคับโทษปรับให้รวมถึงเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับด้วยเพื่อความชัดเจน - แก้ไขอัตราโทษปรับ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ( ในอัตราปีละ 20,000 บาท) - ปรับปรุงความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่งไม่มีโทษปรับ ให้มีโทษปรับด้วย
หนังสือเวียน
เกี่ยวกับกฎหมาย
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๘ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๗ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๑๘ เรื่อง คำแนะนำของประะานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ การรอการลงโทษและการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๕ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗๗ เรื่อง ประกาศการใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๒ เรื่อง ได้นำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๗ เรื่อง พระราชบัญํญติวิธรพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๕๖ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๔ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๒ เรื่อง พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๓ เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ฉบับ
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๘๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๗ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๖ เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒๒ เรื่อง พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๔ เรื่อง ข้อบังคับของประธานว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔๗ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
 26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง ร่างคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ....
 27. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 28. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๙๔ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๐ เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๓ เรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๗ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๗ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๘ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖)
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๖ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
 40. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๕ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
 41. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๒๒ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
 42. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒)
 43. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 44. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๓ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 45. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๒ เรื่อง ร่างพระบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การฟื้นฟูกิจการ)
 46. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๓๗ เรื่อง พระราบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 47. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๖ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
 48. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน
 49. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๖ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
 50. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๘ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เห็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิลและสังคมของประเทศ
 51. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการศาลแขวงในจัหงวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๙
 52. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลชุมแพ พ.ศ.๒๕๕๙
 53. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๙ ฉบับ
 54. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 55. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 56. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๙
 57. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 58. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 59. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 60. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑)
 61. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 62. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 63. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
 64. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๙
 65. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๔ เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ
 66. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๔ เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่ิองการอนุมัติพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๕๘
 67. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๕ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
 68. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
 69. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 70. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗ เรื่อง พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 71. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
 72. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 73. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๐ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
 74. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 75. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๘ เรื่อง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
 76. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงคำ พ.ศ. ๒๕๖๐
 77. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
 78. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๐ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 79. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒๒ เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 80. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 81. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 82. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๕ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙
 83. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๙ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์หรือฎีกา)
 84. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 85. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐
 86. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๘ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
 87. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕๙ เรื่อง พระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 88. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐
 89. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
 90. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 91. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๒ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 92. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔๗ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 93. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑ (ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารสำนวนความในคดีแพ่งไปยังสาธาณรัฐคาซัคสถาน
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความในคดีแพ่งไปยังสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษาพร้อมการส่งตัวผู้ป่าวยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๗๓ เรื่อง การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในคดีอาญา
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๖ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความ
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๘ ราย
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๖๗ เรื่อง การใช้อักษรย่อในสำนวนคดี
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษษพร้อมการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษษตามพระราชบัญญติสสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒(ป) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในคดีผู้บริโภค
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดขั้นนักโทษเโ้ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๙
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความรวมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๙ ฉบับ
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๙(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

เวียนทั่วไป
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๔๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๔๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๓๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๖ เรื่อง กำหนดอักษรย่อของคดีค้ามนุษย์และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของศาลอุทรธรณ์
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๑๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๒ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาคดีของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (โครงการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐)
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๖๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๖๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๔ เรื่อง เชิญร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๒๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๖ เรื่อง การใช้อักษรย่อในสำนวนคดี
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al - Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ ๒๕๕๖
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL - Qaida ตามาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๑๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลผู้มียศตำรวจที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๐๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 27. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๖ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมารยวิธรพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก จำนวน ๖ ราย)
 28. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๕ เรื่อง ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๒ เรื่อง แบบสำรวจความต้องการในการจัดทำหัวข้อการสัมมนาวิชาการสัญจร ๒๕๖๐
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๓ ราย
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๘ เรื่อง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๔ ราย
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๔ เรื่อง เชิญประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๔๘ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๔๙ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการสัมมนา อื่นๆ
กฎหมายใหม่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๔๑ เรื่อง พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๐๐ เรื่อง พระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๙๐ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ี ๕)
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๙๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดฮอด พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๖๙ เรื่อง ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๖๑ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๖ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๖ เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๐ เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๐ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓ เรื่อง พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๒ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๑๖ เรื่อง พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๗ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๖ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๙๓ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓)
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๙๑ เรื่อง กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๖๘ เรื่อง พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๗๐ เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๕ เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติหลักประกันธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๗๒ เรื่อง พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
 26. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๘๐ เรื่อง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
 27. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๔๒ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
 28. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๐๕ เรื่อง พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๙๗ เรื่อง พระราชบัญญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๙๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๙๑ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๘ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๔ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑๖ เรื่อง พระาชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑๘ เรื่อง พระราชบัญญติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑๙ เรื่อง พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ส. ๒๕๕๘
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๒๐ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 40. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๒๑ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 41. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๒๒ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๘) อกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๐ เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพยืสินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณาสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้ดทษ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๗ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๕ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๗ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๕๖ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๔ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๖ เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๗ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๒ เรื่อง พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๑๙)
 18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๑๗ เรื่อง พระราชกฤาฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ส. ๒๕๕๙
 19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๔ เรื่อง ข้อบังคับของประะานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒๒ เรื่อง พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
 22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
 25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๗ เรื่อง พระราชบัญญติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๗ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
 27. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๘ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
 28. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๙
 29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๖ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙
 30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๕ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
 31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๓ เรื่อง พระราชบัญญัคิเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
 32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๓ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๓๗ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๖ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
 37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๑ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน
 38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการ ของศาลแขวง ในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙
 39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๘ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรารมการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 40. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
 41. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธรพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 42. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบัที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
 43. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๔ เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
 44. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 45. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๔ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๓ ฉบับ
 46. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 47. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนกอราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
 48. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
 49. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๙
 50. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
 51. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนยับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 52. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
 53. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓ เรื่อง พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
 5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗ เรื่อง พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๘ เรื่อง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๐ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
 10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงคำ พ.ศ. ๒๕๖๐
 13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
 14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๐ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒(ป) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในคดีผู้บริโภค
 16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒๒ เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแร่่ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 2. โครงการ
 3. กำหนดการ
 4. แบบตอบรับ
 5. แผนที่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 2. โครงการ
 3. กำหนดการ
 4. แบบตอบรับ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ