หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ความตกลงทางการศาลระหว่างประเทศ  
ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลด :  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘
                            2. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเชส โครราช นครราชสีมา


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ พิษณุโลก
 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมึง จังหวัดชลบุรี

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ เพชรบุรี


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม ในทอนบุรี บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

    


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล หาดใหญ่ สงขลา

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

           โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

         

 


  ดาวน์โหลด เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑-๕ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (21-04-2558)


พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘


พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘


พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นครพนม)(3-04-2558)

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพิษณุโลก กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงนครไทย ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘(3-04-2558)

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘(3-04-2558)
ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก (2-04-2558)


  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

ประการสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
ประการสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (3-03-2558)


พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558) 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)


การสอบถามความคิดเห็นผู้พิพากษาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (10-2-2558)http://www.jla.coj.go.th/editor/images/spacer.gif  

 

 
หนังสือแนะนำ

 


 


ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกันและจำนอง ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 3042 )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 224 )
การดำเนินคดีแทนผู้เสียหายจำนวนมากและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 997 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 881 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๖๘ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.ฯ   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 16 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๕๕ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   30 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 71 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๔๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามกา่รฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กฯ   24 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 209 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๒๐ เรื่อง ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพฯ   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 239 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๑๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พฯ   10 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 561 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๑๔ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลฯ   10 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 230 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๙๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผูทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมฯ   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 313 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๘๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบฯ   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 239 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๘๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบฯ   28 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 214 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๗๐ เรื่อง พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘)   25 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 418 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๒ เรื่อง ได้ดำเนินการับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาฯ   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 263 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๕๐ เรื่อง ได้ดำเนินการับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาฯ   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 244 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๔๑ เรื่อง พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 313 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางกฯ   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 316 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๒๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลฯ   1 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 298 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๒๔ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลฯ   1 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 318 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๒๓ เรื่อง การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งแลฯ   1 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 697 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๐๒ เรื่อง สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาสรายชื่อบุคคลที่ถูดกกำหนด กลุ่ฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 258 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๐๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖ ฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 715 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๙๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดฮอด พ.ศ.๒๕๕๘   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 451 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕  ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มที่ ๕ ออกแล้ว
  :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 162 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดียาเสพติด เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดียาเสพติด เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 233 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีภาษีอากร เล่มที่ ๗ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีภาษีอากร เล่มที่ ๗ ออกแล้ว
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 125 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๖ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๖ ออกแล้ว วันศุกร์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 125 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)