หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
รวมเว็บไซต์กฎหมายที่น่าสนใจ  
ผู้ดูแลระบบ 

  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

ประการสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
ประการสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (3-03-2558)

 


พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558) 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)


การสอบถามความคิดเห็นผู้พิพากษาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (10-2-2558)http://www.jla.coj.go.th/editor/images/spacer.gif 

 
หนังสือแนะนำสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร

เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑    
  

ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และศาลยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี            ครั้งที่ ๒
         

ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ครั้งที่ ๓
      

ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
ระหว่างวันที่ ๔ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา      

 


ครั้งที่ ๔


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และภาค ๒
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  

 
 

ครั้งที่ ๕


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ระหว่างวันที่ ๑ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่  ดีวาน่า  จังหวัดกระบี่

 ครั้งที่ ๖


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และภาค ๖

ระหว่างวันที่ ๑๕ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ครั้งที่ ๗


ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ระหว่างวันที่ ๕  ๗ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทธรณ์ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องรัชวิภา ชั้น ๒  อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพมหานคร

 


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นอุทธรณ์
วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องบอลรูม เฟอร์เย่ ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

  

                                                                   

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคดีการใช้กฎหมายอิสลาม ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ณ ห้องสุคนธา AB  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 โครงการสัมมนาผู้พิพากษาในการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ
วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

 

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นต้น
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 
ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์"
วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องรัชวิภา ชั้น ๒ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการศาล วันที่ 1 เมษายน 2558   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 47 )
  27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 23 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๑๐ เรื่อง นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรืฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 312 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๙๖ เรื่อง ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ฯ   12 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 305 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฯ   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 285 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๖๘ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.2558   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 448 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๗๒ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลฯ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 268 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๖๐ เรื่อง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 290 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1122 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๓๐ เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของศาล   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 381 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๙๘ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนะกสังเคราะห์ตามฯ   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 230 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๙๕ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 114 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๘๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุฯ   29 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 305 )
ด้วยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๘   29 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 435 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๓ เรื่อง เพื่อกำหนดให้มีกฎหมายควบคุมการค้า การครอบครอง การนำเข้า การส่งออก และการฯ   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 396 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๒ เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษาของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 442 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๔๐ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาฯ   15 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 254 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่..ฯ   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 726 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 373 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๙ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางฯ   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 376 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕  ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาในศาลแขวง เล่มที่ ๓
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาในศาลแขวง เล่มที่ ๓
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 291 )
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม ๓
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม ๓
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๓ ปีที่ ๖๑ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๓ ปีที่ ๖๑ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 258 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๒ ออกแล้ว วันจันทร์ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๒ ออกแล้ว วันจันทร์ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๔ ออกแล้ว วันจันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๔ ออกแล้ว วันจันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 180 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)