สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

กฎหมายใหม่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  ประมวลกฏหมายอาญา

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

     พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล/เปิดทำการศาล

      กฏหมายวิธีพิจารณา

       กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการศาลยุติธรรม

        ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา

         ระเบียบ/ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง

          กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

           กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ

            โครงการเผยแพร่กฎหมาย
            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) , ภาค ๘ จังหวัดกระบี่
            1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
            2. โครงการ
            3. กำหนดการ
            4. แบบตอบรับ
            5. แผนที่
            6. ประมวลภาพ

            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) , ภาค ๗ จังหวัดเพชรบุรี
            1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
            2. โครงการ
            3. กำหนดการ
            4. แบบตอบรับ
            5. ประมวลภาพ

            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) , ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย
            1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
            2. โครงการ
            3. กำหนดการ
            4. แบบตอบรับ

            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔) , ภาค ๒ จังหวัดชลบุรี
            1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
            2. โครงการ
            3. กำหนดการ
            4. แบบตอบรับ
            5. แผนที่

            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕) , ภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา
            1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
            2. โครงการ
            3. กำหนดการ
            4. แบบตอบรับ

            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) , ภาค ๙ จังหวัดสงขลา

             โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗) , ภาค ๖ จังหวัดพิษณุโลก
             1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
             2. โครงการ
             3. กำหนดการ
             4. แบบตอบรับ

             โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘) , ภาค ๔ จังหวัดอุดรธานี

              โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๙) , ภาค ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               โครงการประชุม / สัมมนาอื่น ๆ

                ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่
                1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
                2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558

                ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม/นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
                ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
                1. ซักซ้อมความเข้าใจการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
                2. บัญชีรายชื่อ
                3. คำขอมีหนังสือใหม่ มีบัตรใหม่ หรือต่อทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
                4. แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนฯ
                5. คำแนะนำในการกรอกคำขอ
                6. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ.2546

                รายชื่อนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ. ๒๕๔๙
                2. นักจิตวิทยา พ.ศ. 2560

                การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและคดีอาญา
                กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                1. ทางแพ่ง
                2. ทางอาญา

                รวมหนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

                 สนธิสัญญาทางอาญา

                  สนธิสัญญาและความตกลงทางแพ่ง
                  1. สนธิสัญญา ไทย - เกาหลี
                  2. สนธิสัญญา ไทย - จีน
                  3. สนธิสัญญา ไทย - อินโดนีเซีย
                  4. สนธิสัญญา ไทย - สเปน
                  5. สนธิสัญญา ไทย - ออสเตรเลีย

                  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต

                   การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

                    MOU ที่เกี่ยวข้อง

                     แบบฟอร์มและเอกสารอื่น ๆ

                      คำถามที่พบบ่อย

                       หนังสือเวียน
                       แจ้งการประกาศใช้กฎหมายใหม่
                       1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
                       3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๕๘ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๗ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)
                       6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๑๘ เรื่อง คำแนะนำของประะานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกำหนดโทษ การรอการลงโทษและการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๕ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗๗ เรื่อง ประกาศการใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๒ เรื่อง ได้นำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๗ เรื่อง พระราชบัญํญติวิธรพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๕๖ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙
                       13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๔ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๙ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
                       14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๒ เรื่อง พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
                       15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๗๓ เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ฉบับ
                       16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๘๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
                       17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๗ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒๒ เรื่อง พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙
                       21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๐๔ เรื่อง ข้อบังคับของประธานว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๔ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔๗ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
                       25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง ร่างคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ....
                       26. คำเเนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
                       27. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๙๔ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       28. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๐ เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
                       30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๓ เรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
                       31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๖ เรื่อง พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙
                       33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๗ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙
                       34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๗ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
                       35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒๘ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖)
                       36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๖ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙
                       37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๗ เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑๕ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๒๒ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
                       40. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒)
                       41. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       42. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๓ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       43. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๒ เรื่อง ร่างพระบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การฟื้นฟูกิจการ)
                       44. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๓๗ เรื่อง พระราบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       45. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๖ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
                       46. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน
                       47. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๖ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
                       48. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๖ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
                       49. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๘ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เห็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิลและสังคมของประเทศ
                       50. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการศาลแขวงในจัหงวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๙
                       51. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลชุมแพ พ.ศ.๒๕๕๙
                       52. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๙ ฉบับ
                       53. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       54. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       55. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๙
                       56. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๗๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                       57. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       58. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๑ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                       59. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๖๒ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑)
                       60. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๐ เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       61. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
                       62. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
                       63. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓ เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๙
                       64. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๔ เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ
                       65. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๔ เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่ิองการอนุมัติพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๕๘
                       66. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๕ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
                       67. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
                       68. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       69. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๗ เรื่อง พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                       70. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
                       71. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๕ เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
                       72. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๐ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       73. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       74. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๘ เรื่อง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       75. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงคำ พ.ศ. ๒๕๖๐
                       76. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       77. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๑๐ เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                       78. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒๒ เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       79. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๒ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
                       80. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       81. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๕ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙
                       82. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๙ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์หรือฎีกา)
                       83. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๑๒ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       84. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐
                       85. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๘ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
                       86. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕๙ เรื่อง พระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
                       87. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕๒ เรื่อง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐
                       88. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
                       89. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๙๔ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
                       90. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๑๒ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
                       91. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔๗ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
                       92. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๔ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
                       93. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๖๕ เรื่อง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                       94. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๖๖ เรื่อง ดำเนินการับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๒
                       95. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๙
                       96. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๖ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
                       97. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๐ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่างผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
                       98. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ.๒๕๕๙
                       99. ที่ศย ๐๑๖/ว ๒๙๖ เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
                       100. ที่ศย ๐๑๖/ว ๒๙๘ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
                       101. ที่ศย ๐๑๖/ว ๒๙๖ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
                       102. ที่ศย ๐๑๖/ว ๓๒๘ เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                       103. ที่ศย ๐๑๖/ว ๓๒๗ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่อนความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       104. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๐๖ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาตารเด็ก)
                       105. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๓๙ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศาลยุติธรรม
                       106. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๔๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหมนตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
                       107. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๔๕ เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธรพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม

                       แจ้งแนวปฏิบัติ
                       1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๑ (ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังราชอาณาจักรเดนมาร์ก
                       2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๕(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารสำนวนความในคดีแพ่งไปยังสาธาณรัฐคาซัคสถาน
                       3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความในคดีแพ่งไปยังสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
                       4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
                       5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษาพร้อมการส่งตัวผู้ป่าวยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑
                       6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๗๓ เรื่อง การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในคดีอาญา
                       7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๖ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความ
                       8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๘ ราย
                       9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๖ เรื่อง การใช้อักษรย่อในสำนวนคดี
                       10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
                       11. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
                       12. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษษพร้อมการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษษตามพระราชบัญญติสสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
                       13. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๗๓ เรื่อง การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในคดีอาญา
                       14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๖ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความ
                       15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๘ ราย
                       16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙
                       17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๘๒ เรื่อง ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวางหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวของกองทุนยุติธรรม
                       18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การส่งสำเนาคำพิพากษาพร้อมการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชคดีมาบำบัดรักษษตามพระราชบัญญติสสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
                       19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
                       20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๒(ป) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในคดีผู้บริโภค
                       22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดขั้นนักโทษเโ้ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๙
                       23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความรวมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๐๔ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม ๙ ฉบับ
                       25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๕(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย
                       26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๙(ป) เรื่อง การขอความร่วมมือในการส่งเอกสารและสำนวนความไปยังรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

                       แจ้งเวียนทั่ว ๆ ไป
                       1. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       2. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๔๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       3. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๔๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       4. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๓๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       5. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๒๖ เรื่อง กำหนดอักษรย่อของคดีค้ามนุษย์และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของศาลอุทรธรณ์
                       6. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๑๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       7. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       8. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๒ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาคดีของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (โครงการวิชาการสัญจร ๒๕๖๐)
                       9. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๖๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       10. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๔๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       11. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๖๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       12. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๔ เรื่อง เชิญร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
                       13. ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๒๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       14. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๘๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       15. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๗ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       16. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๗๖ เรื่อง การใช้อักษรย่อในสำนวนคดี
                       17. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al - Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ ๒๕๕๖
                       18. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๙๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL - Qaida ตามาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       19. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๑๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       20. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       21. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๓๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลผู้มียศตำรวจที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
                       22. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๘๕ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       23. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๗๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       24. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๕๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       25. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๑ เรื่อง โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                       26. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๐๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       27. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๖ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธรพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก จำนวน ๖ ราย)
                       28. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๕ เรื่อง ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       29. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘๒ เรื่อง แบบสำรวจความต้องการในการจัดทำหัวข้อการสัมมนาวิชาการสัญจร ๒๕๖๐
                       30. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๓ ราย
                       31. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๓๘ เรื่อง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) รวมจำนวน ๑๔ ราย
                       32. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
                       33. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       34. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๙๑ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       35. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
                       36. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๔ เรื่อง เชิญประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
                       37. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๔๘ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม
                       38. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๑๔๙ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
                       39. ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๒๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙