หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
รวมเว็บไซต์กฎหมายที่น่าสนใจ  
ผู้ดูแลระบบ 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอมเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

- แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา 


ดาวน์โหลด เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑-๕ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (21-04-2558)


พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นครพนม)(3-04-2558)

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพิษณุโลก กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงนครไทย ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘(3-04-2558)

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘(3-04-2558)
ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก (2-04-2558)


  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

ประการสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
ประการสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (3-03-2558)


พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558) 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (16-02-2558)


การสอบถามความคิดเห็นผู้พิพากษาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (10-2-2558)http://www.jla.coj.go.th/editor/images/spacer.gif  

 

 
หนังสือแนะนำ

 


 ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกันและจำนอง ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 522 )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 87 )
การดำเนินคดีแทนผู้เสียหายจำนวนมากและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 330 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 484 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๑๑ เรื่อง สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาสรายชื่อบุคคลที่ถูดกกำหนด กลุ่ฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 53 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๓๐๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖ ฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 257 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๙๑ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดฮอด พ.ศ.๒๕๕๘   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 145 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๙๐ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำกาครของศาลแรงงานภาค(ฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 147 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๘๗ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือคำเตือนหรืฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 116 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๗๕ เรื่อง ส่วนราชการเจ้าของรายได้เงินค่าปรับตามพระราบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 117 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๖๙ เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 420 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๖๑ เรื่อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่ฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 400 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๖๗ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่มฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 247 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๕๖ เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังวหัดสระบฯ   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 392 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๕๗ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 348 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๓๓ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 256 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๑๖ เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ.2558   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 276 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๑๕ เรื่อง สำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 149 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๑๑ เรื่อง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติกฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 206 )
ขอความอนุเคราะห์สอบถามความคิดเห็นผู้พิพากษา   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 126 )
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการศาล วันที่ 1 เมษายน 2558   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 209 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๑๐ เรื่อง นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรืฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 483 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๙๖ เรื่อง ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ฯ   12 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 331 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๑๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฯ   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 308 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕  ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาในศาลแขวง เล่มที่ ๓
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาในศาลแขวง เล่มที่ ๓
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 380 )
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม ๓
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา เล่ม ๓
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๓ ปีที่ ๖๑ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๓ ปีที่ ๖๑ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันจันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 313 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๒ ออกแล้ว วันจันทร์ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑๒ ออกแล้ว วันจันทร์ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๔ ออกแล้ว วันจันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๔ ออกแล้ว วันจันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 192 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)