หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ความตกลงทางการศาลระหว่างประเทศ  
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ผู้ดูแลระบบ 
 

ประกาศผลการประกวดเรียงความโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ฯ   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 329 )
ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกันและจำนอง ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4788 )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 404 )
การดำเนินคดีแทนผู้เสียหายจำนวนมากและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1785 )
ใบสมัครส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1004 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๘๑๔ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕)   26 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 149 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๘๑๓ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙)   26 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 260 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๘๐๑ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕ฯ   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 354 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๙๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 580 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๘๙ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหฯ   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 203 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๗๗ เรื่อง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘   16 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 466 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๗๒ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พฯ   11 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 348 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๗๑ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด   11 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 259 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๘๐ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พฯ   10 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 312 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๖๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗)ฯ   6 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 575 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๔๒ เรื่อง พระราชบัญญติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘   5 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 401 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๔๗ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   3 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 270 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๓๑ เรื่อง ขอยกเลิกการส่งสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในคดีผู้บริโภค   3 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 256 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๐๗ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ฯ   19 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 583 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๗๐๕ เรื่อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 95 ก วันที่ 1 ตุลาคฯ   19 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 471 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๙๗ เรื่อง พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘   13 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 316 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๙๑ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 273 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๙๐ เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘)ฯ   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 577 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๘๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหฯ   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 186 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๖๘๐ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหฯ   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 102 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๒ ปีที่ ๖๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ออกแล้ว ออกแล้ว วันพฤหัสบดี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๒ ปีที่ ๖๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ออกแล้ว ออกแล้ว วันพฤหัสบดี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๑ ออกแล้ว วันพฤหัสบดี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๑ ออกแล้ว วันพฤหัสบดี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๐ ออกแล้ว วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๑๐ ออกแล้ว วันศุกร์ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 28 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๒ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๒ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 353 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๙ ออกแล้ว วันศุกร์ 11 สิงหาคม ๒๕๕๘
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่มที่ ๙ ออกแล้ว วันศุกร์ 11 สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 13 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 168 )
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนพิธีพิจารณาคดีแรงงาน เล่มที่ ๔ ออกแล้ว
  :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 314 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)